MUKS "Partner" - Wychowanie komunikacyjne
MUKS "Partner"

 

www.sp15.tarnow.pl/pliki/karta/karta_rower/start.htm

www.bezpiecznaszkola.pzu.pl

www.eti.agh.edu.pl/brd/testy/testy.html


Kompetencje koordynatora wychowania komunikacyjnego

 1. Kompetencje specjalistyczne (wiedza i umiejętności):

 •     tj. m.in. znajomość stanu i głównych problemów brd, programów i inicjatyw poprawy brd, wyników ich działań, umiejętność wyszukiwania i analizowania danych, tworzenia zestawień, wykresów itp..

2. Kompetencje pedagogiczne i organizacyjne:

 •   tj. m.in. umiejętność tworzenia i ewaluacji programów i materiałów edukacyjnych z zakresu brd, stosowania skutecznych form, metod i środków nauczania i wychowania, kierowania procesami grupowymi, planowania w obszarze WDN itp..

3. Kompetencje psychologiczne:

 •    tj. m.in. umiejętność komunikacji interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji, kontrolowania poziomu stresu, zwalczania błędnych poglądów itp..


Warunki uzyskania kompetencji przez koordynatorów wychowania komunikacyjnego

 •     chęć bycia koordynatorem;

 • odbycie szkolenia lub cyklu szkoleń przy wsparciu finansowym i organizacyjnym ze strony dyrekcji szkoły i władz samorządowych;

 • systematyczne doskonalenie oraz stały kontakt z podmiotami zajmującymi się problematyką brd.


Proponowane zamierzenia w celu realizacji fragmentu programu wojewódzkiego dotyczącego wychowania komunikacyjnego

 1. przeprowadzenie cyklu szkoleń dla koordynatorów wychowania komunikacyjnego w okresie od marca do czerwca 2008;
 2. wydanie przez PCEN numeru ,,Kwartalnika edukacyjnego”  o tematyce związanej z wych. komunikacyjnym;
 3. zacieśnienie współpracy z instytucjami pozarządowymi w zakresie organizacji turniejów BRD dla SP i gimnazjów oraz turnieju motoryzacyjnego dla szkół ponadgimnazjalnych;
 4. systematyczne umieszczenie na stronach KO i PCEN informacji związanych z turniejami BRD, motoryzacyjnym oraz wychowaniem komunikacyjnym;
 5. pozyskiwanie środków na prenumeratę ,,Wychowaniakomunikacyjnego” dla szkół.

 

Wychowanie komunikacyjne 

Wychowanie komunikacyjne – to nie tylko nauczanie zasad ruchu drogowego ale (a może przede wszystkim) uwrażliwienie na bezpieczeństwo ruchu drogowego, na kulturę na drodze, na kształtowanie właściwych nawyków. 

 

Zadania dla JST

1. Kreowanie miejskiej, gminnej polityki oświatowej na rzecz rozwoju zawodowego ucznia
i jego bezpieczeństwa (uwzględnianie w strategii oświatowej) poprzez:

          tworzenie warunków do realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego
z techniki, w tym pracowni do techniki, stanowisk do prac wytwórczych, narzędzi,  pomocy dydaktycznych, doradztwa zawodowego,

          budowanie międzyszkolnych, gminnych miasteczek ruchu drogowego,

         wsparcie finansowe  nauczycieli, koordynatorów w doskonaleniu zawodowym,

          wspomaganie szkół w organizacji konkursów gminnych w powyższej tematyce,

         zakup odblasków dla dzieci.

2. Przygotowanie i aplikowanie na powyższy cel środków z RPO, Kapitału Ludzkiego.

 

Zadania dla dyrektorów szkół i placówek

1. Tworzenie warunków do pełnej realizacji postawy programowej kształcenia ogólnego, kompetencji kluczowych charakterystycznych dla określonego etapu edukacyjnego.

2. Powołanie szkolnych koordynatorów w zakresie BRD.

3. Uwzględnienie w nadzorze pedagogicznym dyrektora szkoły zagadnień związanych z edukacją politechniczną, wychowaniem komunikacyjnym, doradztwem zawodowym.

4. Uwzględnienie w programach szkoły zagadnień związanych z  Wojewódzkim programem edukacji ogólnotechnicznej.

5. Inspirowanie nauczycieli do organizowania konkursów uwzględniających prace wytwórcze, do szkoleń metodycznych, szkoleń w zakresie np. urazów, pierwszej pomocy.

 1. Inspirowanie uczniów do udziału w konkursach.
 1. Realizacja celów uwzględniających założenia programu GAMBIT.
Zadania dla PECN

1. Przygotowanie szkoleń dla nauczycieli, koordynatorów w zakresie  BRD.

2. Przygotowanie szkoleń nauczycieli do realizacji  prac wytwórczych.

3. Publikowanie na łamach Kwartalnika edukacyjnego PCEN tematyki związanej
z kształceniem politechnicznym, wychowaniem komunikacyjnym, prezentowanie przykładów dobrej praktyki, scenariuszy zajęć.

Zadania dla Kuratorium

1. Wspomaganie dyrektorów szkół w realizacji zadań związanych z edukacja politechniczna i wychowaniem komunikacyjnym w ramach zespołów samokształceniowych.

 1. Uwzględnienie w priorytetach doskonalenia na rok 2008 przygotowanie nauczycieli, koordynatorów BRD do realizacji zadań ogólnotechnicznych, wychowania komunikacyjnego, udzielania pierwszej pomocy.
 1. Założenie na stronie internetowej Kuratorium  zakładki EDUKACJA OGÓLNOTECHNICZNA, WYCHOWANIE KOMUNIKACYJNE  w celu popularyzowania przykładów dobrej praktyki, przekazywania informacji.
 1.  Koordynowanie pracą zespołu, wdrażaniem w szkołach programu edukacji ogólnotechnicznej i wychowania komunikacyjnego.

 

Czy wiecie , że:

- kartę rowerową musi posiadać każdy rowerzysta w wieku od 10 do 18 lat
- w razie wypadku nie mając karty nie dostaniesz odszkodowania
- kartę motorowerową musi posiadać każdy motorowerzysta w wieku od 13 do 18 lat
- jeśli masz od 10 do 18 lat i chcesz uzyskać kartę rowerową lub motorowerową zgłoś się do dyrektora szkoły, w której się uczysz
- dyrektor szkoły musi umożliwić nieodpłatne uzyskanie karty
- umożliwienie uzyskania karty musi być ujęte w statucie szkoły.

 

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=