MUKS "Partner" - Statut klubu
MUKS "Partner"

 

STATUT
Uczniowskiego Międzyszkolnego Klubu Sportowego
" PARTNER"
przy Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej
i Publicznym Gimnazjum nr 1w Młodowie.

 

Rozdział I
 

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny.

§ 1

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy " PARTNER" w Młodowie, zwany dalej " Klubem", jest stowarzyszeniem zrzeszającym uczniów, ich rodziców, nauczycieli i sympatyków sportu szkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej i Publicznego Gimnazjum Nr 1
w Młodowie .

§ 2

1. Terenem działania Klubu jest miejscowość Młodów, a w szczególności Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum w Młodowie.
2. Siedzibą Klubu jest Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Młodowie, ul. Szkolna 154.

§ 3
Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Klub działa zgodnie z Ustawą o Kulturze fizycznej, Ustawą - Prawo o stowarzyszeniach, Ustawą o Systemie Oświaty oraz z własnym Statutem.
2. Klub jest członkiem zwyczajnym Powiatowego Szkolnego Związku Sportowego
w Lubaczowie, może być członkiem innych terenowych organizacji kultury fizycznej.

§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, odznak i znaków organizacyjnych zgodnie
z obowiązującymi przepisami.

§ 6

1. Klub opiera swą działalność na aktywności społecznej swoich członków.
2. Dla realizacji niektórych zadań statutowych Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział II

Cel i środki działania

§ 7

Celem Klubu jest propagowanie i rozwój kultury fizycznej wśród młodzieży szkolnej na terenie działania Klubu.
§ 8

Klub realizuje na terenie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Młodowie swoje cele przez:
1) Propagowanie działalności sportowej w środowisku szkolnym na terenie miejscowości.
2) Popularyzowanie kultury zdrowotnej i fizycznej.
3) Popularyzowanie higienicznego trybu życia, wolnego od uzależnień.
4) Szkolenie młodzieżowych kadr, w tym młodzieżowych organizatorów sportu.
5) Organizację zawodów międzyszkolnych zgodnie z przyjętym kalendarzem imprez.
6) Kształtowanie pozytywnych cech osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.
7) Integrację społeczną z osobami niepełnosprawnymi - poprzez zaproszenie do udziału
w organizowanych imprezach sportowo-turystycznych i zdrowotnych.
8) Organizacja imprez sportowych i turystyczno- rekreacyjnych.

§ 9

Dla osiągnięcia zamierzonych celów statutowych Klub współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Radą Rodziców, Władzami Samorządowymi i Klubami sportowymi działającymi na teranie miejscowości.


Rozdział III

Członkowie Klubu ich obowiązki i prawa

§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
§ 11

1. Członkami zwyczajnymi Klubu mogą być uczniowie, rodzice i nauczyciele szkół z terenu Gminy Lubaczów, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu.
2. Małoletni mogą być członkami Klubu za zgodą ich przedstawicieli ustawowych.

§ 12

Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. Uczestnictwa w walnym zebraniu klubu.
2. Zgłaszania postulatów i wniosków wobec władz Klubu.
3. Uzyskiwania informacji od władz Klubu o działalności i zamierzeniach Klubu.
4. Uczestnictwa w zawodach i imprezach sportowych organizowanych przez Klub.
5. Uczestnictwa w pracy sekcji sportowych prowadzonych przez Klub.
6. Reprezentowania barw swej szkoły na zawodach szkolnych wyższych szczebli.
7. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

§ 13

Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne i osoby prawne, które popierają cele Klubu, zostaną przyjęte przez Zarząd Klubu i zadeklarują pomoc materialno - finansową
dla Klubu.

§ 14

Członkowie wspierający mają prawo przysługujące członkom zwyczajnym z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.


§ 15

Do obowiązków członków zwyczajnych i wspierających należy:
1. Aktywne uczestniczenie w realizacji celów statutowych.
2. Przestrzeganie postanowień Statutu i Uchwał władz Klubu.
3. Uczestniczenie w realizacji zadań programowych Klubu.
4. Opłacanie składek zgodnie z uchwałami władz Klubu.
5. Godne reprezentowanie barw Klubu.


Rozdział IV

Władze Klubu

§ 16

1. Władzami Klubu są:
- Walne Zebranie UKS,
- Zarząd,
- Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja wszystkich władz Klubu trwa 2 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależnosci od decyzji Walnego Zebrania MUKS .
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

§ 17

Najwyższą władzą Klubu jest Walne Zebranie członków M. U .K. S.

§ 18

1. Walne Zebranie MUKS może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu raz na dwa lata.
3. Termin Walnego Zebrania Klubu, miejsce i porządek obrad powinien być podany do wiadomości członków na 7 dni przed datą zebrania.

§ 19

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest na podstawie:
- Uchwały poprzedniego Walnego Zebrania,
- Uchwały Zarządu Klubu,
- Wniosku Komisji Rewizyjnej,
- Wniosku co najmniej połowy członków Klubu.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest w ciągu miesiąca od zgłoszenia wniosku i obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 20

1. W Walnym Zebraniu Klubu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni Klubu.
2. Głosem doradczym mogą być; członkowie wspierający bądź ich przedstawiciele, osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 21

Do Kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
1. Uchwalanie programów sportowej, organizacyjnej i finansowej działalności Klubu.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór prezesa Klubu, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
5. Uchwalanie zmian w Statucie Klubu.
6. Ustalanie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich.
7. Podejmowanie uchwal o rozwiązywaniu Klubu i przekroczeniu jego majątku.
8. Rozpatrywanie innych spraw wniesionych pod obrady zebrania.


§ 22

W przypadku braku quorum, tzn. wymagającej co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§ 23

Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
- w I terminie co najmniej połowy upoważnionych do głosowania,
- w II terminie bez względu na liczby uprawnionych.

§ 24

1. Zarząd Klubu składa się z 5- 7 osób wybieranych przez Walne Zebranie Klubu
2. Liczbę członków Zarządu na każdą kolejną kadencję ustala każdorazowo Walne Zebranie Klubu.
3. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu w tym Prezesa i V -ce Prezesa.
4. W okresie między posiedzeniami Zarządu, jego uprawnienia przysługują Prezesowi Klubu.
5. Prezes Klubu wybierany przez Walne Zebranie w oddzielnym głosowaniu, jest równocześnie przewodniczącym Zarządu Klubu.
6. Posiedzenie Zarządu Klubu odbywa się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na 3 miesiące.

§ 25

1. Członków Klubu, w tym Prezesa wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Za wybranych uważa się tych spośród kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów, otrzymując przy tym poparcie co najmniej połowy uczestników Walnego Zebrania.

§ 26

Do kompetencji Zarządu Klubu należy:
1. Wykonywanie Uchwał Walnego Zebrania.
2. Uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych.
3. Kierowanie działalnością Klubu między Walnymi Zebraniami.
4. Uchwalanie Regulaminu Zarządu.
5. Przyjmowanie i określenie członków Klubu.
6. Zwoływanie Walnego Zebrania UKS.
7. Składanie Komisji Rewizyjnej wyjaśnień z realizacji wniosków i zadań pokontrolnych.
8. W stosunku do członków naruszających postanowienia statutu lub uchwał władz Klubu, Zarząd może wymierzyć kary: upomnienia, nagany, zawieszenie w prawach członka, wykluczenie.


§ 27

W przypadku braku quorum, tzn. wymagającej co najmniej polowy uprawnionych do głosowania, Walne Zebranie odbywa się w drugim terminie.

§ 28

Uchwały Walnego Zebrania Klubu zapadają zwykłą większością głosów przy obecności:
- w I terminie co najmniej połowy upoważnionych do głosowania,
- w II terminie bez względu na liczbą uprawnionych.

§ 29

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
2. Na fundusze Klubu składają się:
- składki członkowskie,
- darowizny i zapisy ,
- dotacje na zadania państwowe z zakresu kultury fizycznej zlecone Klubowi,
- dotacje na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
- dochody z majątku,
- dochody z działalności gospodarczej .

§ 30

Dla ważności oświadczeń woli w zakresie prawnym i obowiązków majątkowych Klubu, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub V - ce Prezesa.


Rozdział V

Zmiana statutu i rozwiązanie się Klubu.

§ 31

Zmianę Statutu Klubu można wprowadzić drogą uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

§32

1. Rozwiązywanie się Klubu następuje w mocy:
- uchwały Walnego Zebrania przyjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=