MUKS "Partner" - Strona startowa
MUKS "Partner"

 Witamy na stronie Miedzyszkolnego Uczniowskiego Klubu Sportowego ''PARTNER" działającego pzry Szkole Podstawowej im Marii Konopnickiej 

i Publicznym Gimnazjum Nr 1 w Młodowie
gmina Lubaczów.


NOWA STRONA KLUBU
http://mukspartner.internetdsl.pl/


ROK SZKOLNY 2009 -2010

KOMUNIKATY:

TENIS STOŁOWY - GIMNAZJADA
28.10.2009 r (środa)  godz. 10:00
GIMNAZJUM W MŁODOWIE
Szkoły mają prawo wystawienia po dwie drużyny chłopców i dziewczyn.


1. Zawody gminne i powiatowe w sztafetowych biegach przełajowych (sp i gim) z października przeniesione na wiosnę 2010r.

2. Wojewódzkie indywidualne biegi sp i gim odbędą się 23.10.2009 (piątek). Kontakt Prezes PSZS Z Buczko.


2008/2009


W GMINIE LUBACZÓW


   Ogólnopolski Kwietny Bieg, którego ideą  jest upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, dokonanego przez Ojca  Świętego Jana Pawła II w trakcie Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny w dniach 2-10 czerwca 1979 r., miał miejsce w Gminie Lubaczów dnia 28 maja 2009 r.
   Uczestnikami tegorocznego biegu, byli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Gminy Lubaczów wraz z opiekunami. Na zaproszenie Gminy Lubaczów do biegu dołączyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II z Oleszyc, wychowankowie Zespołu Placówek im. Jana Pawła II z Lubaczowa oraz mieszkańcy miasta Lubaczów - łącznie około 120 osób.
   Gminna trasa Biegu o długości ponad 22,1 kilometrów miała początek w Cetyni „Pod Pięcioma Sosnami”. O godz. 15.10. Gmina Wielkie Oczy przekazała Szarfę Chorążego – identyfikator Biegu, Panu Józefowi Kołodziejowi – gminnemu Chorążemu Sztafety. Dalsza część biegu wiodła przez Krowicę Samą, Krowicę Hołodowską, Budomierz, Podlesie, Basznię Górną, Malce i zakończyła się na granicy Gminy Horyniec - w Wólce Horynieckiej o godz. 16.40. Akcję zabezpieczały służy mundurowe Powiatu Lubaczowskiego – funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lubaczowie i Placówki Straży Granicznej w Lubaczowie.
Regulamin Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu
Wokół Polski 2009

       Celem przeprowadzenia Kwietnego Biegu jest upamiętnienie momentu rozbudzenia ducha wolności, którego dokonał Ojciec Święty Jan Paweł II w trakcie swojej Pierwszej Pielgrzymki do Ojczyzny.

 

      Organizatorem Sztafety Sąsiadów Kwietnego Biegu (Sztafeta, Bieg) jest Stowarzyszenie 10 CZERWCA z siedzibą w Krakowie.
Współorganizatorami gminnych etapów Sztafety są Gminne Komitety Organizacyjne powoływane przy wsparciu władz nadgranicznych gmin.

 

        Sztafeta poruszać się będzie drogami publicznymi poprzez wszystkie polskie nadgraniczne gminy, z początkiem i końcem w miejscowości Stary Sącz. Od startu w dniu 26 maja 2009 o godzinie 17.00 do zakończenia w dniu 10 czerwca 2009 o godzinie 17.00 Bieg trwać będzie bez zatrzymywania przez 24 godziny na dobę. Łączna długość Biegu wynosi 3.530 kilometrów.

 

W celu rozdziału obowiązków przy organizacji Biegu jego trasę dzieli się na 201 etapów odpowiadających kolejnym nadgranicznym gminom. Symbolem zachowania ciągłości Biegu jest przekazywanie pałeczki przez następujących po sobie uczestników sztafety (Chorążych Sztafety).

 

      Udział w Biegu jest otwarty dla wszystkich chętnych.

ETAP - GMINA LUBACZÓW

PRZYJĘCIE SZTAFETY GMINY WIELKIE OCZY
                                                  14 38 CETYNIA

START 28.05.2009r. GODZ      14 43 CETYNIA
                                                   15 11 KROWICA SAMA
                                                   15 20 KROWICA HOŁODOWSKA
                                                   15 39 BUDOMIERZ DUŻY
                                                   16 33 BASZNIA GÓRNA
                                                   16 49 MALCE

PRZEKAZANIE  SZARFY GMINIE HORYNIEC ZDRÓJ  
                                                   16 54  MALCE

SPOTKANIE UCZESTNIKÓW SZTAFETY, CZĘŚĆ ARTYSTYCZNA
                                                    17 30 DOM KULTURY MŁODÓW
 P  O  L  S  K  A        B  I  E  G  A

                  M ł o d ó w      2 0 0 9 r.

 

 

       To już V edycja akcji POLSKA BIEGA.  Zaczęło się we wtorek piątego maja.
Z samego środka Polski - Piątku (woj. łódzkie) wyrusza Sztafeta Polska Biega. Ambasadorzy i sympatycy  akcji, m.in.: Robert Korzeniowski czterokrotny mistrzem olimpijskim w chodzie i Przemysław Babiarz, dziennikarzem sportowym TVP, pochodzący z naszego województwa poprowadzili sztafetę do Przemyśla (542 km).

        Rejestracja biegów w akcji Polska Biega 2009 zakończyła się na liczbie 544, szkoda że tylko 3 biegi w naszym powiecie – Cieszanów, miasto Lubaczów i gmina Lubaczów.

        O sztafecie "Polska Biega" usłyszeliśmy po raz pierwszy dwa lata temu, więc to już nasz trzeci udział w tego typu imprezie, a 2 w Młodowie. W dniu 10 maja od godziny 1330 na płycie boiska LKS „ZRYW” Młodów, gromadziła się liczna rzesza chętnych, oczekujących aż rozpoczną się biegi, w których udział będzie mógł wziąć każdy, bez względu na wiek i kondycję.

            Dokładnie o godzinie 14 padła komenda start dla ponad 120 zawodniczek i zawodników reprezentujących niemal  całą gminę w przedziale wieku od 2, a w biegu głównym na dystansie 3400m, od 4 do 70 lat.

Trasa biegu wiodła przez miejscowość Młodów i Karolówka, drogą asfaltową  z metą na boisku sportowym skąd wcześniej wystartowali uczestnicy. Po niespełna 16-stu minutach na mecie zameldowali się pierwsi starsi zawodnicy z Młodowa i Krowicy Samej, dalej uczniowie gimnazjów, szkół podstawowych, przedszkolacy i osoby starsze, które niekoniecznie zamykały całą stawkę. Po 30 minutach wszyscy uczestnicy cali i zdrowi szczęśliwie ukończyli bieg. Po zakończeniu biegu zawodnicy regenerowali siły napojami i bigosem przygotowanym przez Koło Gospodyń Wiejskich w Młodowie.

            Po biegu dla wszystkich zebranych przygotowany był blok gier i zabaw rekreacyjnych w którym wzięło udział i świetnie się bawiło ponad 100 osób, nagradzanych upominkami ufundowanymi przez sponsorów i współorganizatorów.

O godzinie 1700 rozpoczął się mecz pomiędzy drużynami: LKS „Huragan” Basznia Dolna a LKS „Zryw” Młodów.

            Organizatorem biegu i zabaw rekreacyjno sportowych byli: Urząd Gminy i GOK w  Lubaczowie, Koło Gospodyń Wiejskich, Dom Kultury, OSP, SP i Gimnazjum w Młodowie oraz LKS „Zryw” i MUKS „Partner” Młodów.

            Realizację przedsięwzięcia wspierały następujące instytucje: Placówka Straży Granicznej, Komenda Powiatowa Policji i  SP ZOZ  w Lubaczowie.

            Mając na uwadze, że nadrzędnym celem akcji była promocja aktywności fizycznej i pokazania, jak odnaleźć w niej radość i sposób na dobre zdrowe życie, a także zmobilizowanie jak największej części naszego społeczeństwa do biegania, myślimy iż czas spędzony w tym dniu na wspólnym bieganiu i zabawie spełnił nasze oczekiwania.
 Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

icon

W dniu 5 listopada 2008r.  w Warszawie podpisane zostało porozumienie między Ministerstwem Sportu i Turystyki, Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Ministerstwem Zdrowia w sprawie współpracy przy wdrażaniu i propagowaniu programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”.

Program „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” jest kontynuacją i uzupełnieniem ogólnopolskich projektów upowszechniania i rozwijania sportu wśród dzieci i młodzieży i nawiązuje bezpośrednio do programu, realizowanego przez organy właściwe ds. kultury fizycznej, pn: „Sport wszystkich dzieci” oraz nowych programów budowy wielofunkcyjnych boisk sportowych m.in. „Moje Boisko – Orlik 2012” i „Blisko Boisko”. Program został opracowany na podstawie doświadczeń projektu pilotażowego realizowanego w województwie warmińsko-mazurskim pn. „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży”, pomysłodawcami którego byli: poseł B Bublewicz i dr Klimczak.

Głównym zadaniem programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży” jest zredukowanie poziomu agresji i patologii młodego pokolenia m.in. przez:
- stworzenie możliwości udziału dzieci i młodzieży w różnych formach aktywności fizycznej, - działania w zakresie wsparcia programów profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży;
- promocję zdrowego stylu życia i odżywiania oraz zahamowania negatywnych tendencji w rozwoju biologicznym dzieci i młodzieży;
- organizację zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, obozów sportowo-rekreacyjnych oraz imprez sportowych, w tym rozszerzenie oferty w zakresie kultury fizycznej mające na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania obiektów sportowych w ramach m.in. programów „Moje Boisko Orlik – 2012” i „Blisko Boisko”;
- szkolenie i doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej i trenersko-instruktorskiej;
- zapewnienie prawidłowego wychowania dzieci i młodzieży i przygotowanie ich do udziału w masowych imprezach sportowych w duchu idei „fair play”.

Działania Ministra Sportu i Turystyki w zakresie realizacji programu koncentrują się głównie na:

- opracowaniu i przyjęciu strategii działań na rzecz przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży w oparciu o doświadczenia z realizacji programu pilotażowego pn. „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i przestępczości wśród dzieci i młodzieży w województwie warmińsko-mazurskim”;
- opracowaniu programu wsparcia w zakresie zakupu sprzętu sportowego i dofinansowania obozów sportowo-profilaktycznych dla podmiotów uczestniczących w działaniach;
- zapewnieniu synergii z programem „Moje Boisko Orlik – 2012” oraz „Blisko Boisko” -dodatkowe preferencje dla samorządów realizujących działania w zakresie przeciwdziałania poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży;

Szkoleniach specjalistów w dziedzinie pozyskiwania środków finansowych z programów UE, umożliwiających finansowanie zadań wpisujących się w ideę;

- propagowaniu idei i działań w mediach;
- pomocy przy wdrażaniu projektu w regionach.

Realizacja projektu przebiegać będzie z wykorzystaniem środków finansowych, pochodzących z Unii Europejskiej (w ramach perspektywy finansowej 2007-2013) oraz z budżetu państwa i Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.
W celu sprawnego wdrożenia i propagowania idei Programu „Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży”, a także zintegrowania działań oraz zaktywizowania organów administracji publicznej, samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji, cztery ministerstwa: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia podpisały 5 listopada br. porozumienie o współpracy międzyresortowej. Takie współdziałanie sektora publicznego jest realizacją zaleceń Komisji Europejskiej, która rekomenduje wzmacnianie współpracy między sektorem zdrowia, wychowania i sportu oraz bezpieczeństwa na szczeblu ministerialnym państw członkowskich, w celu zdefiniowania i zrealizowania spójnych strategii mających na celu propagowanie zdrowego i aktywnego trybu życia.


 


Jesteś gosciem na tej stronie 2 odwiedzającytutaj!
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=